Käyttöehdot

Jeesmies.fi (Sivusto) tarjoaa Sivuston käyttäjälle (Käyttäjä) tämän www-palvelun internet-osoitteessa www.jeesmies.fi näiden käyttöehtojen ja niihin mahdollisesti myöhemmin tehtävien lisäysten ja muutosten mukaisesti. Sivuston yhden tai useamman sivun avaamisella Käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan käyttöehtoja, sekä toimimaan niiden mukaisesti.

Tietosuoja ja henkilörekisteri

Sivusto ei kerää henkilötietoja eikä ylläpidä henkilörekisteriä. Käyttäessään Sivuston palveluja Käyttäjän ei tarvitse antaa henkilö- eikä yhteystietojaan. Kuvia tai muuta materiaalia ladatessaan Sivuston julkaistavaksi tulee Käyttäjän antaa nimimerkki. Käyttäjän Sivustolle lataamat ja julkaistavaksi tarkoitetut kuvat ja muu materiaali ovat kaikkien kaikkien katsottavissa. Sivuston mahdollisesti haltuunsa saamia henkilö- ja yhteystietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Poikkeuksena kyseisten tietojen luovutukseen ovat viranomaispyynnöt suomalaisen tuomioistuimen määräyksestä. Sivuston ylläpidon hoitaa jeesmies.fi. Sivuston ylläpitoon voi ottaa yhteyttä sähköpostitse info@jeesmies.fi.

Evästeiden käyttö

Sivusto käyttää sivuillaan evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeiden antaman palautteen avulla Sivusto pystyy parantamaan sivujen sisältöä, sekä tarjoamaan Sivuston käyttäjälle yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Sivustolla käytetään mm. Tradetrackerin ja Exoclickin  mainospalveluja sekä Google Analytics -palvelua. Nämä palvelut voivat asettaa evästeitä käyttäjän laitteelle kerätäkseen tietoa esimerkiksi Sivuston kävijämäärästä ja kerättyjä tietoja voidaan käyttää myös mainonnan kohdentamiseen.
Mikäli Käyttäjä ei halua Sivuston saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, mahdollistavat useimmat selaimet evästetoiminnon poiskytkemisen.

Palvelimet

Internetpalvelimet tallentavat liikennelogia joka sisältää Käyttäjien ip-osoitteita. Näitä logeja ei yhdistetä Käyttäjän mahdollisiin tietoihin markkinointi- eikä profilointitarkoituksessa. Logeja käytetään vain Sivuston teknisten virheiden korjaamiseen ja tietoturvan ylläpitämiseen tai kohtaamasi ongelmatilanteen ratkaisuun. Logitietoja voidaan luovuttaa suomalaisen tuomioistuimen päätöksellä poliisille. Logeja säilytetään kuukausia virheiden korjaamiseen ja ne häviävät automaattisesti.

Käyttäjän velvoitteet

Käyttäjä sitoutuu noudattamaan ehdoitta voimassa olevaa Suomen lakia ja muita säännöksiä. Käyttäjä sitoutuu olemaan tallentamatta, levittämättä, lähettämättä tai välittämättä Sivustolla aineistoa, joka on voimassa olevan Suomen lain ja säännösten vastaista. Käyttäjä myöntää Sivustolle oikeuden korvauksetta muuttaa, kopioida ja julkaista, tai olla julkaisematta kaikkea sisältöä, jonka käyttäjä on Sivustossa tuonut saataville. Mikäli käyttäjä havaitsee lainvastaista materiaalia Sivustolla, tulee hänen ilmoittaa siitä Sivuston ylläpidolle. Muussa tapauksessa käyttäjän katsotaan hyväksyneen kyseisen materiaalin.
Sivuston käyttäjä sitoutuu tuomaan Sivustossa esille vain sellaista materiaalia, johon käyttäjällä on täydet oikeudet. Käyttäjä ei luovu Sivustolle lataamansa materiaalin oikeuksista, mutta antaa Sivustolle täyden oikeuden esittää kyseistä materiaalia. Käyttäjä ei voi esittää taloudellisia tai muita vaatimuksia kyseisen materiaalin esittämisestä Sivustolla. Puhelinnumeroiden ja muiden vastaavien henkilökohtaisten tietojen liittäminen käyttäjän Sivustolle esille tuomaan materiaaliin on kielletty. Verkko-osoitteiden ja -linkkien liittäminen käyttäjän lataamaan materiaaliin on kielletty. Kaikenlainen mainonta käyttäjän Sivustolla esille tuomassa materiaalissa on kielletty.
Käyttäjä suostuu siihen, että Sivustolla on oikeus poistaa, muokata, siirtää tai sulkea mikä tahansa aihe ilman ennakkoilmoitusta. Sivusto pyrkii muokkaamaan tai kokonaan poistamaan Sivuston käyttöehtoja ja sääntöjä loukkaavan sisällön niin nopeasti kuin mahdollista. Sivustolla ei ole velvollisuutta poistaa materiaalia, jota saatetaan pyytää poistettavaksi, ellei se suoraan loukkaa voimassa olevia Suomen lakeja ja säännöksiä.

Korvausvelvollisuus ja edelleenmyynti

Sivusto ei ole vastuussa käyttäjien Sivustolle esille tuoman materiaalin sisällöstä. Käyttäjä suostuu siihen, että kaikki käyttäjän Sivustolle esille tuoma materiaali tallennetaan tietokantaan. Sivusto ei ole vastuullinen, mikäli tietoturva vaaraantuu hakkerointi- tai urkintayrityksistä, tai jonkin muun vastaavan tapahtuman johdosta.
Sivuston sisältämä materiaali on suojattu tekijänoikeuksilla sekä Suomessa että ulkomailla. Oikeudet materiaaliin kuuluvat Sivustolle, eikä materiaalia saa käyttää ilman kirjallista lupaa. Käyttäjä ei saa myydä Sivuston tarjoamia palveluja ja/tai sisältöä eteenpäin kolmansille osapuolille. Kaikki Sivuston tarjoamat palvelut kuuluvat yksinomaan Sivustolle. Käyttäjän tulee korvata kaikki vahingot ja kulut, jotka aiheutuvat Sivuston tai sen työntekijää vastaan esitetyistä vaatimuksista, mikäli nämä vaatimuksen johtuvat Sivuston käyttöehtojen osittaisesta tai kokonaan vastaisesta käytöstä tai käyttäjän tekemistä kolmansien osapuolien oikeuksien loukkauksista.

Sivuston oikeudet ja velvoitteet

Sivusto voi ilman etukäteisilmoitusta lopettaa tarjoamansa palvelun tarjoamisen tai irtisanoa tämän sopimuksen. Tällaisessa tapauksissa Sivusto voi poistaa välittömästi kaikkien käyttäjien tiedot sekä käyttäjien Sivustolle esille tuomat materiaalit. Sivusto ei tutki, valvo, muokkaa, eikä luovuta mitään tietoja kolmansille osapuolille muissa kuin seuraavissa tilanteissa: a) mikäli laki tai muu säännös vaatii, b) mikäli se on tarpeen Sivuston ja/tai kolmannen osapuolen oikeuksien suojaamiseksi, c) jos se on tarpeen käyttöehtojen loukkaamisen estämiseksi. Sivusto ei ole minkäänlaisessa vastuussa käyttäjän Sivustolle esille tuoman materiaalin mahdollisesta tuhoutumisesta, vahingoittumisesta tai tallentamatta jättämisestä.

Takuu ja vastuunrajoitus

Sivusto pyrkii varmistamaan tarjoamansa palvelun virheettömän toiminnan, mutta ei takaa tarjoamansa palvelun virheettömyyttä eikä jatkuvaa toimintaa. Sivusto ei missään muodossa ole vastuussa käyttäjälle tai kolmansille osapuolille aiheutuneista vahingoista, jotka johtuvat Sivuston tarjoamien palvelujen käytöstä. Sivusto ei ole millään tavoin vastuussa tarjoamansa palvelun ja käyttäjän välisestä tietoturvasta, eikä vastaa viestien sisällöstä eikä perillemenosta.

Linkit ja mainokset

Sivusto ei vastaa tarjoamassaan palvelussa näytettävien mainosten sisällöstä, eikä kyseisissä mainoksissa tai linkeissä tarjottavien palvelujen sisällöstä, virheettömyydestä tai niitä koskevien tietojen oikeellisuudesta.

Muuta

Sivuston käyttöehtoihin ja Sivuston palveluiden tarjoamiseen sovelletaan voimassa olevaa Suomen lakia sekä säännöksiä.

Nämä käyttöehdot ovat voimassa 10.01.2019 alkaen.